تصویر گواهینامه ترامپ نشان می‌دهد او پیش ازانتخابات حتی درمورد قدش هم به خبرنگاران دروغ گفته بود. او مدعی بود قدش ۶ فوت و ۴ اینچ است درحالی‌که در گواهینامه‌اش قدش ۶ فوت و ۲ اینچ ذکر شده است! وقتی دونالد ترامپ در مورد قد خود دروغ گفته است   تصویر گواهینامه ترامپ که به تازگی منتشر شده است ثابت می کند او در مورد قد خود به خبرنگاران دروغ گفته است.    تصویر گواهینامه ترامپ نشان می‌دهد او پیش ازانتخابات حتی درمورد قدش هم به خبرنگاران دروغ گفته بود. او مدعی بود قدش ۶ فوت و ۴ اینچ است درحالی‌که در گواهینامه‌اش قدش ۶ فوت و ۲ اینچ ذکر شده است! دروغ گفتن ترامپ در مورد قد خود  

گواهینامه ترامپ دروغ او را ثابت کرد   عکس

وقتی دونالد ترامپ در مورد قد خود دروغ گفته است

 

تصویر گواهینامه ترامپ که به تازگی منتشر شده است ثابت می کند او در مورد قد خود به خبرنگاران دروغ گفته است.

 

 تصویر گواهینامه ترامپ نشان می‌دهد او پیش ازانتخابات حتی درمورد قدش هم به خبرنگاران دروغ گفته بود. او مدعی بود قدش ۶ فوت و ۴ اینچ است درحالی‌که در گواهینامه‌اش قدش ۶ فوت و ۲ اینچ ذکر شده است!

گواهینامه ترامپ دروغ او را ثابت کرد   عکس

دروغ گفتن ترامپ در مورد قد خود

 

منبع مطلب :

http://www.taknaz.ir/